Too long; Didn’t read

(English text at end)

TL;DR är en akronym för detta millennium. Kanske fenomenet funnits mycket längre än så men inte kunnat uttryckas förrän i internetåldern. Betydelsen är ”Texten är för lång, jag orkade inte läsa.” Men akronymen används också på ett intelligent sätt som rubrik för en sammanfattning, så att man snabbt kan få veta vad en text handlar om.

Dock har jag under senare år besvärats av ett annat fenomen som ännu inte fått någon akronym. Det fenomenet yttrar sig ofta i kommentarer till någon text på internet, kommentarer som avslöjar att man inte läst det man kommenterar.

Så jag skulle vilja införa akronymen DR;HO med betydelsen ”Orkade inte läsa, men har en åsikt” eller på engelska ”Didn’t read; have opinion.” Men, vad skulle det göra för skillnad? -Jag orkar inte undersöka…

(English version:)

TL;DR is an acronym for this millennium. Perhaps the phenomenon has been around much longer than that but could not be expressed properly until the internet age. The meaning is ”The text is too long, I did not read.” But the acronym is also used intelligently as a title for a summary, so that you quickly can find out what a text is about.

However, in recent years I have been bothered by another phenomenon that has not yet received an acronym. That phenomenon often appears in comments to any text on the internet, comments revealing that you did not read what you comment.

So I would like to introduce the acronym DR;HO with the meaning ”Did not read, but have an opinion.” But would it make a difference? -I cannot bother to find out…

Leave a Reply